The Gwich'inEducationLanguageResearchAbout GSCI
Place Name Map
Photo Library
Publications
Annual Reports
Links
Contact
Search
Home

Gwich’in Nat

Zhik nànkak North America gwizhìt Gwich’in ìidàlii ts’at khainjii dì’haii gwà’àn tr’iinlii, chuuvee ts’ìivii dì’ nàa’aii gwits’àt gwà’àn gwìidìch’in. Eneekaii kat gwizrih nekhwindòo haii t’àngiinch’uu ak’oh nànkak gwà’àn. Zhehk’oo gwiinchii gwats’at gwich’in ìidàlìi, aii t’at Athapaskans nakhwitr’àhnùu, jii gwizhìt nilii kat Aachin kat, Åaii Chìk kat, Han Gwich’in kat, ts’àt Dachantat Gwich’in Kat, gwàt nakhwiginjìk ts’àt yeenoo nits’òo tr’agwiindai’ gwiintå’òh ihåak gwizrih gòonlih.

Vàh nan gòodlit kat gootr’inah’in dài’, gwich’in zhehk’oo vanchòh nàk’oh zhàk dhìtin ànyàanch’uu (uunjit k’yùu gwizrih geenjit gwizhìt gwidinithàtå’oo) gwiinlì’ jii t’at yi’eedì’ Alaska antå’it ts’àt Yukon gwìnjì’ akòots’àt zhik gweedì’ Nagwichoonjik gwinjik gwits’àt tthak tr’igweech’in’. Jùk at’at zhik Northwest Territories gwizhìt tr’igwindàii, kaiik’ìt daang Teetå’it Zheh, Tsiigèhtshik, Aklavik ts’àt Inuvik gitr’àhnuu gwizhìt. Khainjii 2500 Gwich’in t’ìnyàanch’uu tr’iinlii. Yukon ts’àt Alaska gwìdì’ nakhwàh gwìch’in kat tth’aih hee nihkhee natr’ahdadal ts’àt nihkhàh gàhtr’idandàii, aii kaiik’ìt gwizhìt tthak t’at ihåok jùutin ts’àt ihåogwinlì’ gwìdìlii gwizhìt 5,000 ànyàanch’uu kat tr’iinlii (uunjit k’yùu gwizrih geenjit gwizhìt gwidinithàtå’oo).

Yeenoo tr’agwiindài’ gwik’ìt, nakhwanànkak yeenjì’ chuu tå’it ddhah tat gwà’àn ts’àt Tsiigèhnjik chuu tå’it gwà’àn gwats’at ch’eenoo Ehdiitat gwits’àt tthak, yeenìn Sruh Choo Njik gi’ta’ak ts’aii ts’àt yaa’àt ddhah tat ne’e’ak ts’aii gwits’àt tthak. Zhehk’oo gwiinlit tth’aih hee shin ts’àt khaii dài’ dachantat gwà’àn zheh tr’igwidi’in diikaiik’ìt geh’ok danh. Tth’aih hee leii kat nàtr’aazrii, åuk kaatr’idi’in, ts’àt khyàh t’atr’ah’ii t’at goolàt kat tr’idi’in, gwik’ìighe’ yeenoo gwik’ìt vàdzaih, dìnjik ts’àt åuk zheii t’at shih tr’aa’ih.

 


Nagwidàdhat 1996 dài’ Teetå’it Gwich’in Kaiik’ìt Goozrì’ Gihk’àtr’aanjii eenjit Walter Alexie zrit ditr’ìi’ choo nahahåak t’at Teetå’it Gwinjik njì’. Ingrid Kritsch vagwank’òo gôôtå’àtr’ahchùh, GSCI eenjit.


Chuu Tr’adaodìich’uu gwà’àn Eunice Mitchell zrit tr’inùuhah dài’ åyùh ch’ùh ahtsii. Ingrid Kritsch vagwank’òo gôôtå’àtr’ahchùh, GSCI eenjit.